Published work

Modeling of technological regimes of gascondensate wells.

Ryazantsev A.E., Toropetsky K.V., Platonov Yu.G., Vershinin V.E., Grigoryev A.V., Cheremisin A.N., Ulyanov V.N., Kurmangaliev R.Z., Kolotilov V.A. (2015)