Published work

Technical regulations of measuring instruments for geomechanical support of drilling.

Toropetskiy K.V., Kayurov N.K., Ulyanov V.N., Borisov G.A., Shevtsov G.V., Eremin V.N. (2017)