Published work

Downhole Monitoring of “Smart” Wells.

Ulyanov V.N, Cheremisin A.N, Toropeckij K.V, Ryazantcev A.E. (2016