Published work

Predictive modeling of sludge removal when drilling and inclined well.

Lykhin P.A., Usov E.V., Ulyanov V.N., Kayurov N.K., Chukhno V.I. (2018)