Published work

Technology of accommodation of well construction maintenance.

Toropetsky K.V., Kayurov N.K., Eremin V.N., Lukyanov E.E., Ulyanov V.N., Shevtsov G.V. (2017)