Published work

Simulation of cuttings removal in directional drilling at different rates of penetration.

Lykhin P.A., Chukhno V.I., Usov E.V., Kurmangaliev R.Z., Ulyanov V.N., Lukyanov E.V., Kayurov N.K. (2018)